Regulamin konkursu

Regulamin Konkursu „Twój wymarzony domek ogrodowy Neo Jura” („Regulamin”)
 
§ 1 DEFINICJE
 
1.1.         „Organizator” - organizatorem konkursu „Twój wymarzony domek ogrodowy Neo Jura”,   zwanego   dalej „Konkursem”, jest Simba Toys Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Flisa 2 (02-247), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000055810, posiadająca NIP: 521-10-00-324, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 PLN (zwana dalej „Organizatorem”).
1.2.         „Konkurs” – konkurs prowadzony pod nazwą „Twój wymarzony domek ogrodowy Neo Jura” na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. 
1.3.         „Komisja konkursowa” - komisja składająca się z 3 osób wybranych przez Organizatora, którzy dokonają wyboru prac, w tym zgodnie z kryteriami wskazanymi w par. 3.3., oraz zdecydują o wygranej.
1.4.        „Strona konkursowa” – latozesmoby.pl 
1.5.        „Uczestnik” – uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Prace konkursowe „Twój wymarzony domek ogrodowy Neo Jura” powinny być wykonane przez małoletnich poniżej 13 lat, którzy biorą udział w Konkursie wraz z opiekunem prawnym oraz pod jego nadzorem (dalej łącznie zwani jako: „Uczestnik”).
1.6.        „Zadanie konkursowe” – na Stronie konkursowej latozesmoby.pl Uczestnik konkursu:
a) pobiera plik PDF ze szkicem domku Neo Jura, ten szkic jest podstawą do stworzenia dowolną techniką Pracy konkursowej na temat „Twój wymarzony domek ogrodowy Neo Jura”;
b) Uczestnik wykonuje zdjęcie stworzonej Pracy konkursowej („Zdjęcie”).
1.7.        „Zgłoszenie konkursowe” czynność polegająca na prawidłowym wypełnieniu na Stronie konkursowej Organizatora Formularza Zgłoszeniowego i przesłaniu Zdjęcia zadania konkursowego za pomocą Strony konkursowej.
 
§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
2.1          Konkurs będzie prowadzony i dostępny za pośrednictwem Strony konkursowej latozesmoby.pl Przed przystąpieniem do udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego postanowienia. Wzięcie udziału w Konkursie wymaga zapoznania się i akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu – zgodę w imieniu swoim oraz małoletniego Uczestnika wyraża opiekun prawny.
2.2          Osoby pracujące w firmie Simba Toys Polska Sp. z o.o. (tj. zatrudnione na podstawie umowy o pracę) oraz ich krewni nie mogą brać udziału w Konkursie.
2.3          Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wiadomości związanych z przebiegiem Konkursu.
2.4          Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
2.5          Konkurs trwa od godz. dnia 03.06.2019r. do godz. 23:59 dnia 30.06.2019r.
2.6          Nagrody zostaną wysłane na wskazany przez Zwycięzcę adres korespondencyjny po otrzymaniu od Organizatora Konkursu wiadomości informującej o wygranej. 
2.7          Konkurs nie jest grą hazardową rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Organizator jest składającym przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego.
 
§ 3 WARUNKI I ZASADY KONKURSU
 
3.1   Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik musi, w czasie trwania Konkursu, spełnić łącznie następujące warunki:
Wejść na Stronę konkursową latozesmoby.pl oraz:
a)            wykonanać Zadanie konkursowe polegające na wykonaniu Zdjęcia Pracy Konkursowej o tematyce „Twój wymarzony domek ogrodowy Neo  Jura”. Przy wykonywaniu Pracy konkursowej należy kierować się wytycznymi Organizatora umieszczonymi na Stronie konkursowej, m.in. pobrać szablon domku Neo Jura umieszczony na Stronie konkursowej, który będzie podstawą wykonania dowolną techniką domku ogrodowego marzeń (np. pomalowania, wyszycia, wyklejania z plasteliny/modeliny lub inną techniką). Zdjęcie nie powinno obejmować wizerunku Uczestnika.
b)           zarejestrować się do Konkursu poprzez:
-  wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego z podstawowymi danymi (imię, adres  e-mail oraz dołączenie Zdjęcia, które zostanie dodane do galerii Prac konkursowych Uczestników biorących udział w Konkursie po akceptacji Komisji konkursowej.
Dołączenie Zdjęcia za pośrednictwem Strony konkursowej oznacza wyrażenie przez Uczestnika (działającego w imieniu swoim, jak również jako opiekuna prawnego małoletniego dziecka) zgody na korzystanie przez Organizatora ze Zdjęcia, jak również  w zakresie Pracy konkursowej   utrwalonej na Zdjęciu, w celach związanych z realizacją Konkursu (w tym przeprowadzenie Konkursu, wyłonienie Zwycięzców oraz ich ogłoszenie w sposób określony w Regulaminie) oraz w razie wygranej w Konkursie - w celu publikacji Zdjęcia w galerii Zdjęć na Stronie konkursowej. Ww. Uczestnik zapewnia, iż przysługują mu prawa do przesłania Zdjęcia za pośrednictwem Strony konkursowej w celu wzięcia udziału w Konkursie na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie oraz, iż Zdjęcie nie narusza praw osób trzecich, w szczególności przysługujących im praw własności intelektualnej (w tym autorskich praw majątkowych i/lub osobistych). Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnie licencji na korzystanie ze Zdjęcia (obejmującego również Pracę konkursową), bez ograniczeń terytorialnych, na czas oznaczony 5 lat, po tym czasie licencja zostaje przekształcona w licencję na czas nieoznaczony, przy czym okres jej wypowiedzenia wynosi 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym złożone zostało oświadczenie o wypowiedzeniu. Licencja zostaje udzielona z prawem do modyfikacji, na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  4. w zakresie wykorzystania w celu promocji lub reklamy Organizatora.
Udzielenie ww. licencji następuje wraz z prawem do zezwalania na wykonywanie praw zależnych. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania w stosunku do Zdjęcia autorskich praw osobistych, w tym zobowiązuje się do nieingerowania w sposób wykorzystywania Zdjęcia przez Organizatora.
3.2   Wyboru Zwycięzców Konkursu oraz przyznanie im miejsc w Konkursie, dokona większością głosów
Komisja Konkursowa, w której skład wejdą trzy osoby wskazane przez Organizatora. Z posiedzeń Komisji konkursowej spisywany jest protokół.
3.3   Kryteria oceny przez Komisję konkursową oraz wyłonienia Zwycięzców:
a)            Zgodność Zdjęcia z wytycznymi Organizatora umieszczonymi na Stronie konkursowej przez rozpoczęciem Konkursu.
b)           Oryginalność i kreatywność Zdjęcia oraz najciekawsze odzwierciedlenie w Zdjęciu tematyki Zadania Konkursowego. 
3.4   Zgłoszenie do udziału w Konkursie, dokonane zgodnie z pkt 2.2 w zw. z 3.1, musi nastąpić nie wcześniej niż od godz. 10:00 dnia 03.06.2019 r. i nie później niż do godz. 23:59 dnia 30.06.2019, zgłoszenia wcześniejsze lub późniejsze nie będą brane pod uwagę w ramach Konkursu.
3.5  W trakcie trwania Konkursu Uczestnik może dokonać nieograniczonej liczby Zgłoszeń. Każde zgłoszenie ma równe szanse w Konkursie.
3.6  Organizator może nie uwzględnić w Konkursie Zgłoszeń zawierających określenia lub zwroty
powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe, propagujące przemoc lub dyskryminujące, albo takie, które obiektywnie naruszają lub mogą
naruszyć obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste lub prawa osób trzecich.
3.7  W Konkursie zostaną uwzględnione tylko Zgłoszenia zgodne z postanowieniami niniejszego
Regulaminu, przy czym nie zostaną uwzględnione Zgłoszenia dokonane przez osoby wykluczone z udziału w Konkursie (zgodnie z par. 3.10) albo przez osoby, które z uwagi na naruszenie postanowień Regulaminu nie wzięły skutecznie udziału w Konkursie.
3.8 W wypadku przypadkowego nadesłania przez różnych Uczestników jednakowych Zgłoszeń w ramach  Zadania Konkursowego i przyznania przez Komisję konkursową nagrody tego zgłoszenia, nagrodę otrzyma tylko ten spośród Uczestników nadsyłających jednakowe Zgłoszenie, którego Zgłoszenie zostało zarejestrowane najwcześniej.
3.9 Lista Zwycięzców Konkursu zostanie ogłoszona na Stronie konkursowej nie później niż do dnia 08.07.2019 ponadto każdy ze Zwycięzców nagród w Konkursie zostanie powiadomiony o swojej wygranej za pomocą wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail opiekuna prawnego małoletniego Uczestnika, który podany został w Formularzu Zgłoszeniowym. W przypadku braku zgody na publikację imienia i nazwiska Uczestnika, opublikowane zostanie wyłącznie imię i otrzymana nagroda w Konkursie. 
3.10   Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu lub przepisów prawa w zakresie objętym Konkursem. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji zgodnie z Regulaminem.
3.11  Udział w Konkursie i podanie danych związanych z udziałem w Konkursie jest dobrowolne.
3.12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe trudności z korzystaniem ze Strony konkursowej, z przyczyn nie leżących po stronie Organizatora.
 
§ 4 NAGRODY W KONKURSIE
 
4.1          Organizator przewidział 28 nagród w postaci zabawek marki Simba Toys:
•             1 x domek ogrodowy Neo Jura z akcesoriami o wartości 1 449 zł brutto
Akcesoria:
o             Drzwi pełne
o             Dzwonek do drzwi
o             Komin
o             Rynna z konewką
o             Kuchnia letnia
o             Stolik piknikowy
o             Ogródek
•             2 x stolik ogrodowy SMOBY o wartości 219 zł brutto
•             5 x bujak kotek SMOBY o wartości 57 zł brutto
•             10 x wózek z akcesoriami do piasku SMOBY o wartości 82 zł brutto
•             10 x wiaderko z akcesoriami do piasku SMOBY o wartości 22,90 zł brutto
 
4.2          Organizator konkursu nie odprowadza podatku od nagród.
4.3          W Konkursie jeden Uczestnik może wygrać wyłącznie jedną nagrodę.
4.4          Zdobywca nagrody w Konkursie nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.
4.5          Zwycięzca nie może przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
 
 § 5 WYDANIE NAGRÓD
5.1          Nagrodzony Uczestnik Konkursu, aby otrzymać Nagrodę, jest zobowiązany podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj. imię i nazwisko, numer telefonu potrzebny dla kuriera oraz adres korespondencyjny na terytorium Polski.
5.2         Organizator konkursu jest zobowiązany do wysyłki nagrody do Zwycięzcy w ciągu 2 tygodni od otrzymania informacji, o którym mowa w par. 5.1.
5.3         Nagrody rzeczowe zostaną wysłane Zwycięzcom za pomocą przesyłki kurierskiej lub pocztowej przesłanej na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika. Podanie adresu korespondencyjnego następuje z chwilą potwierdzenia przez Organizatora wygranej w Konkursie, stosownie do postanowień ust. 5.1 powyżej. Adres zawiera: nazwę i numer ulicy, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość. Odmowa podania adresu korespondencyjnego uniemożliwi przekazanie nagrody Zwycięzcy, która w takim przypadku pozostanie w dyspozycji Organizatora.
5.4         W przypadku zastosowania przez Organizatora środków określonych w pkt 5.3 Uczestnik traci prawo do nagrody, która to nagroda pozostanie w dyspozycji Organizatora. Organizator może postanowić, że nagroda ta przypadnie kolejnej osobie wyłonionej przez Komisję Konkursową zgodnie z Regulaminem.
 5.5         Postanowienia pkt. 5.4 stosuje się odpowiednio również w przypadku, gdy Zwycięzca nie odbierze nagrody z przyczyn leżących po jego stronie w terminie 30 dni od momentu kiedy mógł on taką nagrodę odebrać.
5.6         Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy.
 
§ 6 REKLAMACJE
 
6.1          Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać, w formie pisemnej, na adres Organizatora wskazany w par. 1.1 powyżej, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty jego zakończenia. Reklamacje należy wysłać listem poleconym.
6.2          Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
6.3          Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres korespondencyjny Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma decyzję Komisji konkursowej na piśmie, na adres korespondencyjny podany przez Uczestnika w reklamacji.
6.4          Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję konkursową, na podstawie niniejszego Regulaminu.
6.5 Po rozpatrzeniu Reklamacji, decyzja o wygranej należy wyłącznie do członków Komisji konkursowej. Decyzja ta nie podlega jakimkolwiek dalszym odwołaniem itp. i jest w pełni autonomiczna. W związku z tym Uczestnik konkursu jest świadomy, że nie może wnosić żadnych roszczeń wobec Simba Toys Polska Sp. z o.o. ze względu na wynik Konkursu.
 
§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
7.1          Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Simba Toys Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000055810, Nr NIP: 521-10-00-324, o kapitale zakładowym 100.000,00 PLN (dalej: Administrator). Z Administratorem można skontaktować się listownie na adres wskazany w niniejszym ustępie lub poprzez następujący e-mail: r.pawlowski@simba.com.pl.
7.2          Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119.1) (RODO) oraz przepisów powszechnie obowiązujących.
7.3 Zakres przekazywanych danych osobowych obejmuje:
a) w przypadku Uczestników: imię, adres e-mail;
b) w przypadku Zwycięzców: dane, o których mowa w pkt. a) powyżej oraz: nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu;
c) w przypadku Uczestników składających reklamację: dane, o których mowa w pkt. a) powyżej oraz: nazwisko, adres korespondencyjny.        
7.4 Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, tj. w celu organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu, ogłoszenia wyników Konkursu, przyznania i wydania nagród w Konkursie (o ile Uczestnik okaże się Zwycięzcą). Podstawą prawną przetwarzania danych będzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez przystąpienie do Konkursu lub odpowiednio złożenie stosownego oświadczenia (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, wówczas podstawą prawną przetwarzania danych będzie prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na możliwości ustalenia i dochodzenia przez Administratora roszczeń lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
7.5 Następujące kategorie odbiorców mogą uzyskać dostęp do danych osobowych: upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora; podmioty przetwarzające dane osobowe, na podstawie stosownych umów (np. podmioty zapewniające działanie, utrzymanie i serwis systemów i rozwiązań IT, podmioty świadczące usługi archiwizacji lub niszczenia dokumentów). Dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub do organizacji międzynarodowych.
7.6 Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, a także prawo do żądania sprostowania danych, prawo żądania usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do żądania przeniesienia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
7.7 Realizacja ww. uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W celu skorzystania z powyższych praw należy kontaktować się z Administratorem. Dane kontaktowe wskazane są w par. 7.1 powyżej.
7.8 Ponadto, jeżeli Uczestnicy uznają, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7.9 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, niezbędny do realizacji wyżej określonych celów,  w tym do momentu zakończenia Konkursu lub do momentu dostarczenia nagrody. Po zrealizowaniu celów przetwarzania danych osobowych, dane osobowe zostaną trwale usunięte. Administrator może jednak zachować ograniczoną część danych osobowych w celu wykazania zgodności z przepisami. Wówczas dane te będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem.
7.10 Organizator oświadcza, że dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
7.11 Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w Konkursie, w tym wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
7.12 Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku, z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyku naruszenia praw i wolności osoby fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
a) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia;
b) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych;
c) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
8.1          Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 03.06.2019 r.
8.2          Regulamin Konkursu jest dostępny na Stronie konkursowej latozesmoby.pl.
8.3          Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu obowiązuje od chwili jego opublikowania na stronach wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu. 
8.4          W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 
8.5          W przypadku jakichkolwiek sporów związanych z Konkursem, Organizator i Uczestnik będą dążyć do polubownego załatwienia sprawy.